Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1.TARAFLAR İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. 
A.‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır) 
B.‘TELENFO BİLİŞİM’ ; (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır) 
İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. 

2.TANIMLAR İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir. 
BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,
BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı’nı,
KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)
HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,
ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi, 
SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,
SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,
MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3.KONU İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 4. SATICI BİLGİLERİ 
Ünvanı: telenfo.com
Adres: Çamçeşme Mahallesi Selamet Caddesi No : 18/A 34899 Pendik İSTANBUL
Eposta: info@telenfo.com 

5. ALICI BİLGİLERİ 
Teslim edilecek kişi:
Teslimat Adresi:
Telefon:
Faks:
Eposta/kullanıcı adı: 

6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ 
Ad/Soyad/Unvan
Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı 

7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ 
7.1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir. 
7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. 
7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir. 
Ürün Açıklaması: 
Adet: 
Birim:
Fiyat: Ara Toplam (KDV Dahil):
Kargo Tutarı:
Toplam:
Ödeme Şekli ve Planı Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek Kişi:
Fatura Adresi:
Sipariş Tarihi:
Teslimat Tarihi:
Teslim Şekli: 
7.4.  Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

8. FATURA BİLGİLERİ 
Ad/Soyad/Unvan:
Adres:
Telefon:
Faks:
Eposta/kullanıcı adı:
Fatura teslim :
Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

9. GENEL HÜKÜMLER 
9.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.  
9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 
9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. 
9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  
9.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
9.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
9.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
9.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. 
9.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir. 
9.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir. 
9.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. 
9.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır. 
9.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz. 
9.15. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır. 
9.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. 

10. CAYMA HAKKI 
10.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. 
10.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,  
a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.) 
b) İade formu, 
c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. 
d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür. 
e) ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.  
f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir. 

11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının,  bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir. 

12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI ALICI, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

13. YETKİLİ MAHKEME İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır: 01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri: 
a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri, 
b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri, 
c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri, 
ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli kılınmışlardır. İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

14. YÜRÜRLÜK ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.  
SATICI: TELENFO BİLİŞİM
ALICI:TARİH:

Bize ulaşmak için:
info@telenfo.com

Elektronik Ticaret ve Şartlar ve Koşullar

Bu sayfa www.telenfo.com​ sitesindeki herhangi bir ürünün  kullanıcılara satışını düzenleyen şartları içermektedir.Kullanıcılar, site ile girdikleri herhangi bir iletişimde (siteyi gezmek, sipariş vermek vb.) bu şartları peşinen kabul etmiş sayılırlar.

1 ) Pendik adresinde bir ticari  işletmedir.

2 ) Telenfo Bilişim www.telenfo.com​ internet sitesinin işleticisi olup,site ve genel kullanımla ilgili olarak öneri, görüş ve olması halinde yaşadığınız sorunları info@telenfo.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

3 ) Genel Şartlar, Sitemizde yer alan  ürünlerin ve hizmetlerin siz kullanıcılara sağlanma koşulları  olup, Kullanıcı’ nın bu sitede her hangi bir ürünün siparişini vermesi aynı zamanda iş bu koşulların kabulü anlamına gelir.Bu sitede pazarlaması yapılan ürünler, web sitesi içeriği ve her türlü yazılı ve görsel içerik dahil olmak üzere fikri mülkiyet kapsamında koruma altında olup, üçüncü şahıslar tarafından kısmen dahi olsa iktibas edilmesi yahut web sitesi işleticisinin rıza olmaksızın kullanılması yasaktır. İhlali halinde ilgililer hakkında yasal işlem uygulanacaktır.

4 ) İş bu elektronik ticaret ve mesafeli satış sözleşmesinde ;”Hesap” sitede yer alan ürünlerin alımı ve site içeriğinin takibi için Kullanıcının kayıt yapmak suretiyle  oluşturduğu kişisel hesabı,”Sipariş alındısı”, Kullanıcı tarafından yapılan siparişin sitemize ulaşmasının kullanıcıya kayıt sırasında belirttiği e-posta’ sına bildirimi,”İş günü”, Resmi tatiller hariç olmak üzere Pazartesi, Salı Çarşamba Perşembe ve Cuma günlerini “Sipariş Onayı”, Kullanıcı tarafından yapılan siparişin sitemiz tarafından onayının Kullanıcıya kayıt sırasında belirttiği e-posta adresine bildirimini,

5 ) “Müşteri”, Sitemiz üzerinden satışa arz edilen hizmetlerin alım amacıyla sipariş eden kişiyi Kullanıcıyı, ifade eder.

6 ) Genel  Şartlar sitemiz üzerinden satılacak yahut satışına aracılık edilecek ürünlerle/hizmetlerle ilgili bütün Siparişler için geçerlidir. Yasalarla konulmuş emredici hükümler iş bu koşulların istisnası kapsamındadır.

7 ) Taraflar arasında web sitesine giriş, sipariş ve sipariş onayı gibi her bir aşamada ayrı ayrı kabul edilen iş bu Sözleşme içeriği ancak tarafların yazılı onayları ile değiştirilebilir.

8 ) Müşteri sipariş verirken öncelikle kayıt yaptırmak ve hesap açmakla yükümlüdür. Sipariş ve ürün/hizmet satın alınması için site içeriğinde yazılı yönlendirmelerin takibi gerekmektedir. Sipariş edilen ürün ile ilgili açıklanan satış fiyatları üzerinde her hangi bir açıklama yer almadığı taktirde belirtilen fiyatlar ürünün kargo, vergi ve her türlü teslimat ücretleri hariç olan fiyatlardır. Fiyatlar üzerinde aksi belirtilmediği üzere Türk Lirası para birimi esas alınarak belirlenmiş rakamlardır. Satın alma işleminin tamamlanması aşamasında ürünün her türlü vergisel yükümlülükler ve teslimat ücretleri dahil olmak üzere Müşteriden ürün alımı için tahsil edilecek toplam tutar ayrıca görülecektir.

9 ) Ürün bedeli kullanımına tam yetkili olduğunuz kredi kartı yahut banka havalesi yahut posta havalesi yolu ile tahsil edilebilir. Web sitemiz üzerinden hangi ödeme aracı kullanılarak ticaret yapılacak olursa olsun, talep edilen bilgilerin tam doğru ve eksiksiz verilmesi ve kredi kartı limitinin ilgili alışveriş tutarını tamamlamaya yeterli olması gerekmektedir.Kayıt sırasında bildirilen bilgilerde oluşacak değişikliklerin kayıt güncelleme suretiyle yenilenmesi sorumluluğu Hesap Sahibi/Kullanıcı/Müşteri’ ye aittir. Aksine davranışlar kullanıcının sorumluluğunu gerektirir.Kullanıcı / Müşteri’ nin kimlik kontrolünü yapmak hakkı saklıdır. Müşteri tarafınızdan bildirilen kredi kartı bilgileri anlaşmalı olduğumuz finansal kuruma iletilerek sipariş tahsilatı kredi kartınızdan tahsilat gerçekleştirilecektir.

10 )  Müşteri’ nin ürün/hizmet siparişi vermesi Sözleşme Koşullarının kabulü anlamına gelir.Sipariş geçerliliği yada Taraflar açısından bağlayıcılığı sipariş onayı verilmesi yahut sipariş iptali anına kadardır.

11 ) Siparişin sitemizce kabulü anına kadar sitemizin içeriğinde yer alan ürünleri sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır. Siparişin kabul edildiğinin ya da sipariş onayının açıkça bildirilmediği sair iletişimler bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgilendirmede seçilen beğenilen, izlenilen  ürünler yahut sipariş numarası gibi her türlü bilgiler bulunabilir. Sipariş onayı tamamlanana kadar herhangi bir siparişin, her hangi bir sebeple kabul edilmemesi hakkı tek taraflı olarak sitemize aittir.

12 ) Siparişinizi kabul ettiğimizde (kabul onayı ile birlikte), Satış Sözleşmesi akdedilmiş olur ve ürünleri/hizmetleri size yasal olarak sağlama yükümlülüğümüz başlar. Sipariş kabulü ancak size e-posta ile ulaştırılacak “Sipariş Onayı” bildiriminin tarafımızdan gönderildiği ve açıkça siparişinizi kabul ettiğimizi belirttiğimiz anda başlar.Bize ödemeyi önden yapma zorunluluğunuzu etkilemeksizin size faturayı siparişinizi aldıktan sonra herhangi bir zamanda gönderebiliriz. Siparişinizi kabul ettiğimiz ana kadar, siparişinizi işleme almama hakkımız saklı olduğu gibi, sizinde siparişinizi iptal etme hakkınız saklı bulunur.

Sipariş kabulünüzden önce siz ya da biz siparişi iptal edersek, aldığımız ödeme kredi kartınıza ya da ödeme yaptığınız yöntemle size geri iade edilir.

13 ) Size gösterilen ürünün/Hizmetin fiyatının güncel satış fiyatı ancak sipariş kabul anında size bildirilen fiyattır.Ürün/hizmet satış fiyatında her hangi bir değişiklik olduğunda, size güncel fiyatı bildirip,siparişinize devam etmek isteyip istemediğinizin teyidini alınacaktır.Satış Sözleşmesi sadece Sipariş onayı ile birlikte  sağlayacağımızı teyit ettiğimiz ürünler ile ilgilidir.Sipariş Onayına dahil olmayan herhangi bir ürünü size sağlama yükümlülüğümüz bulunmamaktadır. Sipariş verdiğiniz ürünlerin/hizmetlerin faturaları,

Siparişte belirttiğiniz teslimat adresine edilecektir. Faturanızın kargo şubesinden teslim alınması seçeneği sunulmamakla beraber, belirtilen isimden başka bir kişiye faturanın teslimi halinde bizim herhangi bir sorumluluğumuz olmayacaktır.

14 ) Tüketici Kanunu’na göre, “Sebep Göstermeden Cayma Hakkı” ürünü/hizmeti teslim aldığınız ilk 10 (on) iş günü içerisinde geçerlidir.Bu süre içerisinde www.telenfo.com üzerinde veya anlaşmalı olduğu diğer sunucular üzerinde kullanıcı bir trafik tüketmişse,bu trafik bedeli tahsil edilerek geriye kalan bakiye müşteriye iade edilir.Üründen kaynaklanan her hangi bir kusurdan dolayı yapacağınız iadelerde ise,aldığınız ürünü yine teslim tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde iade edebilirsiniz. İadesini istediğiniz ürün/hizmet ile ilgili talebinizi, siparişinizi teslim aldığınız tarihten itibaren 30 (otuz) gün boyunca sitemize bildirilen iletişim araçları üzerinden iletebilirsiniz.

15 ) Sitemiz  yayınlanan fiyatları, görselleri, özellikleri ve diğer bütün bilgileri önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

16 ) Kullanıcıların işbu sözleşmede belirtilen yükümlülük ya da maddelere uymamaları durumunda, sitemizce kullanıcıların hizmet almaları engellenebilir ya da üyelikleri iptal edilebilir.

Kullanıcılar, işlemlerinden doğacak ihtilaflarda sitemizin ticari defter ve bilgisayar kayıtlarının, muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini şimdiden kabul ve beyan ederler. Sitemiz iş bu Sözleşme hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermeksizin tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutmakta olup,güncellenmiş olan nihai Sözleşme metni taraflar açısından geçerli ve bağlayıcı olur.Sitemizi kullanan ya da gezen kullanıcılar bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş olurlar.

On altı ana maddeden ibaret iş bu Elektronik Ticaret ve Mesafeli Satış Sözleşmesi Kullanıcı / Müşteri ve www.telenfo.com​ arasında tüm maddeler müşteri / kullanıcı tarafından okunmak suretiyle kabul edilmiştir. İş bu Sözleşme’ nin uygulanması sırasında çıkacak ihtilaflarda İstanbul Merkez Mahkeme ve icra Müdürlükleri taraflarca yetkili kılınmıştır.